پروژه طراحی مدرسه 6کلاسه همساز با اقلیم گرم و مرطوب

پروژه طراحی مدرسه 6کلاسه همساز با اقلیم گرم و مرطوب

پروژه طراحی مدرسه 6کلاسه همساز با اقلیم گرم و مرطوب

این مدرسه بر اساس ویژگی های اقلیم گرم و مرطوب جیرفت با بافت پراکنده طراحی شده است و از سازه ی ابرخشت که متناسب با اقلیم گرم و خشک است بره میبرد.  فرمت اتوکد و عکس